موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه

.1 روش های جبران خسارت در بیع بین الملل

 ۲٫ شیوه های تشکیل قراردادهای بین المللی و قواعد حاکم بر آنها

 ۳٫ تعهدات طرفین در بیع بین المللی: مطالعه تطبیقی

 ۴٫ موارد رافع مسئولیت قراردادی در بیع بین المللی کالا

 ۵٫ قواعد حاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا

 ۶٫ انتقال مالکیت و ریسک (خطر) در معاملات بین الملل و رابطه آندو با هم

  ۷٫ نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین الملل

 ۸٫ شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین الملل

 ۹٫ بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل

 ۱۰٫ سقوط مصونیت دولت در اثر توافق نامه داوری تجاری بین الملل

 ۱۱٫ تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

 ۱۲٫ اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

 ۱۳٫ قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

 ۱۴٫ دادگاه صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی

 ۱۵٫ شیوه های پرداخت در معاملات تجاری بین الملل با تکیه  بر اعتبارات اسنادی (از موضوعات جدید است مخصوصا با معرفی یو.سی.پی ۶۰۰ در سال ۲۰۰۷)

 ۱۶٫ تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی

 ۱۷٫ بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIF  و  FOB در اینکوترمز ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰

 ۱۸٫ تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا

 ۱۹٫ آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی

 ۲۰٫ انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها)

 ۲۱٫ آثار عذم تطبیق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسلیم آن در بیع بین المللی کالا

 ۲۲٫ تطبیق UCP 500  با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

 ۲۳٫ تطبیق اینکوترمز ۲۰۰۰ یا اینکوترمز ۲۰۱۰ و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

 ۲۴٫ دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل

 ۲۵٫ نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع خارجه با تکیه بر کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع دول دیگر ۱۹۶۵

 

 

 

 1-انواع دادخواست، شرایط و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

2-تقویم خواسته و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

3-احکام و آثار تغییر دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران

4-شرایط و احکام و آثار توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران

5-استرداد دعوا و دادخواست و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

6-مطالعه تطبیقی تأمین خواسته و دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

7-تأمین دعوای واهی در آیین دادرسی مدنی ایران

8-آثار و احکام تعبیت خارجی طرف دعوا در آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی

9-تأمین دلیل احکام و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

10-احکام و آثار نیابت قضایی در آیین دادرسی مدنی ایران

11-جایگاه کارشناسی و تأثیر آن در دادرسی مدنی

12-مفهوم و اقسام تصمیمات قضایی و ضوابط صدور آن در آیین دادرسی مدنی ایران

13-آراء متعارض و نحوۀ حل آن در آیین دادرسی مدنی ایران

14-تشریفات ویژۀ رسیدگی به دعاوی دولت و اصول حاکم بر آن

15-هزینۀ دادرسی آثار و احکام آن در آیین دادرسی مدنی ایران

16-مفهوم دعوا و دفاع و ضوابط تفکیک آن در آیین دادرسی مدنی ایران

17اصل رسیدگی دو درجه ای در آیین دادرسی مدنی ایران

18-احکام و آثار دعاوی مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران

19-احکام و تشریفات رسیدگی به دعوای خسارت در آیین دادرسی مدنی ایران

20-مفهوم، احکام و آثار ابلاغ در آیین دادرسی مدنی ایران

21-اقسام جلسات دادرسی، احکام و آثار هر یک در آیین دادرسی مدنی ایران

22-حقوق و تکالیف محکوم علیه رأی غیابی در آیین دادرسی مدنی ایران

23-شرایط و آثار رأی قطعی در آیین دادرسی مدنی ایران

24-قلمرو اثر انتقالی تجدید نظر خواهی در آیین دادرسی مدنی ایران

25-قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی ایران

26-آراء قابل اعادۀ دادرسی و شرایط آن در آیین دادرسی مدنی ایران

27-مواعد دادرسی و مقایسه آن با مرور زمان در آیین دادرسی مدنی ایران

28- نقض و ابرام آراء مدنی در دیوان عالی کشور و اقدامات پس از آن

30-تجدیدنظر خواهی از آراء شوراهای حل اختلاف و آثار آن

 اجرا احکام مدنی

 1-شرایط اجرای احکام مدنی در حقوق ایران

2-شرایط، احکام و آثار توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

3-شرایط، احکام و آثار اجرای احکام مدنی غیابی

4-شرایط احکام و آثار اجرائیه در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

5-شرایط احکام و آثار اعتراض ثالث نسبت به اجرای احکام مدنی

 

1. تحلیلی فقهی - حقوقی قواعد تضمین کننده اصل عدالت معاوضی در عقد بیع

2. مفهوم بیع و تمایز آن از اعمال حقوقی مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه

3- مطالعه تطبیقی مفهوم عقد تملیکی و آثار آن، در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه

4. مطالعه تطبیقی آثار اعلام راس المال مبیع در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

5 - مطالعه تطبیقی آثار انحلال نامزدی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

6 - کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح (مطالع تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه)

7 - ماهیت نامزدی  و آثار آن (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه و فقه امامیه)

8 - مقتضای ذات عقد نکاح و شروط مغایر آن (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه)

9 - وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه)

10 - راهکارهای قضا زدایی از دعاوی خانواده

11 - وضعیت حقوقی توافق زوجین در مورد حضانت فرزندان

12 - عزل ولی قهری در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

13 - مفهوم عسر و حرج زوجه و ضابطه تشخیص آن

14 - وضعیت حقوقی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان

15 - تاثیر تغییر عقیده دینی بر وضعیت نکاح سابق

16 -  احکام لعان در نظام قضایی کنونی

16 - ماهیتُ شرایط و  احکام نفقه  زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه

17 - تکالیف غیر مالی زوجین در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

18 - منع از اشتغال زوجه در حقوق مدنی ایران

19 - اثر انحلال نکاح بر مهریه در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

20 - شرط صفت در عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

2۱- جبران ضررهای جمعی در حقوق مدنی ایران و فرانسه

22- مفهوم «اصل احتیاط» Le principe de precaution و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

23- جبران خسارات ناشی از معالجه و از کارافتادگی در حقوق مدنی ایران

24- جبران ضررهای وارده به اقرباء در صدمات جسمانی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه)

25- تحلیل شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و مقایسه آن با رکن سببیت در مسئولیت مدنی

26- تحلیل شرط قطعی بودن ضرر قابل جبران در حقوق ایران و فرانسه

27- دعوای پیشگیرانه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

28- انتساب پرداخت به یکی از چند دین در حقوق ایران و فرانسه

29- مفهوم و ماهیت ایفاء دین در حقوق ایران و فقه امامیه

30- تحلیل نظریه «رفاه و خیر» به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

31- مفهوم علم اجمالی و شرایط اعتبار آن در تعیین مورد معامله (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه)

32- معلوم و معین کردن مورد معامله در قراردادهای غیر مالی و ضمانت اجرای آن (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه)

33-  نقش عرف در تعیین مورد معامله (مطالعه تطبیقی در حقوق ایرانُ فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

34- مفهوم نظم عمومی و تاثیر آن بر اعتبار قرارداد در حقوق مدنی ایران

35- مفهوم اخلاق حسنه و تاثیر آن بر اعتبار  قرارداد در حقوق مدنی ایران

36- مبانی نظری و آثار حقوقی تفکیک قصد و رضا (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران- فرانسه و فقه امامیه)     [در خصوص حقوق فرانسه مطالبی در منابع فارسی موجود است]

37- نقش سکوت در تشکیل عمل حقوقی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه فقه امامیه)

[در خصوص حقوق فرانسه در منابع فارسی مطالبی موجود است]

38- شرایط و آثار قراردادهای واقع شده به توسط نماینده در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

39-  آثار اشتباه در مورد معامله در حقوق ایران فرانسه و  فقه امامیه

40- آثار اشتباه در شخص طرف معامله در حقوق ایران فرانسه و فقه امامیه

41- وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران فرانسه و فقه امامیه

42- مفهوم اصل رضایی بودن قراردادها و آثار آن

43- مفهوم و ماهیت حق تشرف و آثار آن

44- زمان و مکان وقوع قراردادهای غیر حضوری و آثار ان

   

 

 

۱٫ تعهدات خریدار در بیع بین الملل

۲٫ تعهدات بایع در بیع بین الملل

۳٫ اوصاف مبیع در بیع بین الملل

۴٫ قواعد حاکم بر تسلیم کالا در بیع بین الملل

۵٫ شیوه های جبران خسارت در بیع بین الملل

۶٫ آثار نقض قرارداد در بیع بین الملل

۷٫ جرح داور در داوری تجاری بین الملل

۸٫ تعیین قانون حاکم در داوری تجاری بین الملل

۹٫ اجرای آرا خارجی در محاکم داخلی

۱۰٫ آثار حقوقی جعل اعتبارات اسنادی

۱۱٫ قواعد حاکم بر انتقال ضمان معاوضی (ریسک/خطر) در بیع بین الملل

۱۲٫ زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی

۱۳٫ تحلیل کنوانسیون لاهه راجع به توافقنامه تعیین دادگاه صالح ۲۰۰۵

۱۴٫ مفهوم نقض اساسی در بیع بین المللی کالا تحت کنوانسیون بیع و حقوق انگلیس

۱۵٫ مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل بین المللی کالا از طریق دریا

۱۶٫ تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای مصرف کننده

۱۷٫ حمایت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجی

۱۸٫ قراردادهای اقساطی در بیع بین المللی کالا

۱۹٫ جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادی های بین المللی

۲۰٫ اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه

۲۱٫ اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی

۲۲٫ اعمال حق حبس در قراردادهای بیع بین المللی کالا

۲۳٫ جایگاه اسناد در قراردادهای بیع بین المللی کالا (مثلا در تطبیق قرارداد CIF  با  FOB)

24. میزان و موارد مداخله دادگاه ها در روند داروی تجاری بین المللی

۲۵٫ اعتبار شروط معافیت در قراردادهای بیمه در تجرات بین الملل

۲۶٫ نحوه و موارد اعتراض به رای داور در داوری اختلافات تجاری بین المللی

۲۷٫ دامنه مصونیت و مسئولیت داوران در شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری با تکیه بر داوری

۲۸٫ جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای حمل و نقل تجاری بین الملل

۲۹٫ مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی کالا

۳۰٫ امکان استفاده از اسناد الکترونیکی در حمل و نقل بین المللی کالا تحت مقررات لاهه، مقررات لاهه-ویزبی، مقررات هامبورگ